Skyltat. Platsen för byggprojektet Annelund Park.
Skyltat. Platsen för byggprojektet Annelund Park.

Stora byggplaner i Annelund

I området Annelund i Enköping finns planer på att bygga både hotell, handel och bostadshus. Kommunen håller nu på att sammanställa inkomna synpunkter på förslaget.

Publicerad
Vid Stockholmsvägen. Planområdets läge i Enköping.
Vid Stockholmsvägen. Planområdets läge i Enköping.

Vid Stockholmsvägen, inte långt från Kungsängens lokaler i Enköping, finns en stor skylt med texten Annelund Park. Företaget Stadsutveckling AB skriver på sin hemsida att det på åkern ska byggas "en stadsdel planerad för en framtida marknadsanpassad hållbar livsstil".

Projektet är uppdelat i två etapper. Den första etappen innefattar bland annat lokaler för handel, hotell och restaurang. Den andra etappen omfattar bostäder i olika former med service som förskola, skola, äldreboende med mera.

Ena Håbo-Tidningen har upprepade gånger sökt företaget bakom projektet för en intervju.

– Jag får hänvisa till kommunen som är ansvariga för planarbetet som pågår för stunden. Vi hoppas denna är klar första månaderna nästa år, meddelar Jan Hardenborg, projektutvecklare på Stadsutveckling AB.

Jag får hänvisa till kommunen.

Jan Hardenborg, projektutvecklare på Stadsutveckling AB

Tidsplanen med byggstart hösten 2023, som det står på hemsidan, kommer alltså inte att hålla.

Sammanställer synpunkter

Kommunens kontaktperson i ärendet är planarkitekt Domagoj Lovas. Kommunens tjänstemän håller nu på att sammanställa de synpunkter som inkommit på detaljplanen. Arbetet med att sammanställa synpunkterna beräknas vara klart om en eller två månader.

Planområdet

I områdets södra del finns skogbevuxna moränbackar och kring gårdsbebyggelsen finns äldre lövträd. Planområdet omfattar ca 11 hektar brukningsvärd jordbruksmark med ett öppet dike. Diket omfattas av generellt biotopskydd (småvatten i jordbruksmark). Intill planområdets västra gräns och utanför planområdet finns även ett odlingsröse, alltså en ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften.

I planområdets norra del ligger Annelunds gård. Gården är en äldre mangårdsbyggnad från tidigt 1900-tal. Fastigheten med byggnaden är avstyckad från jordbruket och har bebotts av de tidigare ägarna.
Källa: Enköpings kommun

– Det beror på en del av utredningar som bör uppdateras och justering av skissunderlaget som görs med avsikt att belysa alla relevanta frågor och bemöta inkomna synpunkter, meddelar Domagoj Lovas.

Inkomna synpunkter kan innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas. 

Domagoj Lovas kan inte svara på när byggstart kan tänkas bli aktuellt.

– Det är svårt att säga, meddelar han.

Jordbruksmark försvinner

En synpunkt som inkommit vid andra byggprojekt på åkrar handlar om att mark som skulle kunna användas till jordbruk inte längre kommer att kunna brukas för det ändamålet. Jordbruksverket skriver att tillgången till jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som behovet ökar. En stor del av marken som försvinner i Sverige gör det på grund av exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull.

Powered by Labrador CMS