Vision. Fotomontage som illustrerar hur byggnaderna kan påverka landskapsbilden.
Vision. Fotomontage som illustrerar hur byggnaderna kan påverka landskapsbilden.

Logistikkritiker förlorar i domstol

Nio personer har överklagat planerna på utökning av Logistik Bålsta men mark- och miljödomstolen avslår samtliga

Publicerad

Logistik Bålsta kvarter 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar väster om Bålsta tätort, i anslutning till Västerskog verksamhetsområde. Planområdet är cirka 28 hektar stort, varav kvartersmark utgör cirka 24 hektar. Fullt utbyggt ger planförslaget cirka 110 000 kvm byggnadsarea.
Källa: Håbo kommun

Den politiska majoriteten i Håbo kommun har antagit en detaljplan för att utöka området Logistik Bålsta. Det nya området är cirka 28 hektar stort, alltså 280 000 kvadratmeter.

Som Ena Håbo-Tidningen tidigare berättat har beslutet överklagats. Totalt nio personer har överklagat. De klagande menar bland annat att marken som det ska byggas på används som rekreationsområde av både vandrare, cyklister och ryttare till häst. En kvinna menar att närboende känner sig överkörda och möts av hånfulla kommentarer från kommunpolitiker på internet.

Avslagit samtliga

Mark- och miljödomstolen har nu avslagit samtliga överklaganden. Domstolen skriver i sin dom att en detaljplan endast får överklagas av någon som berörs av beslutet.

Fem av personerna som överklagat detaljplanen anses bo för långt bort från planområdet. De anses därför inte vara berörda av beslutet och har inte rätt att överklaga.

När det gäller logistikområdets miljöpåverkan menar domstolen att det inte finns någon särskilt skyddsvärd natur i eller i närheten till planområdet. Det finns därför inte skäl att upphäva detaljplanen på grund av bristande hänsyn till naturvärden.

Domstolen bemöter också klagomålen när det gäller påverkan på trafiksäkerhet, framkomlighet och att människor kan uppleva obehag av att vistas nära ett industriområde.

Ingen betydande olägenhet

Domstolen skriver att avståndet från de planerade byggnaderna till klagande grannes bostadshus uppgår till minst cirka 100 meter. Detta avstånd är enligt domstolens mening så pass stort att den nya bebyggelsen i sig inte utgör någon betydande olägenhet.

När det gäller trafiksituationen står det att saken har utretts och att ”kommunens ambition är att lösningar ska implementeras innan problemen uppstår”. Därmed anser domstolen att planens förväntade konsekvenser för trafiksituationen i området inte utgör någon betydande olägenhet för klagandena.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Powered by Labrador CMS